این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

 • توسعه و ترویج راهبردهای نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شرایط تغییرات اقلیمی
 • مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، حوزه های آبخیز و زیست بوم های حساس 
 • خشکسالی و راهبردهای مقابله و سازگاری با آن
 • جهت دهی برنامه های ترویج در راستای اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل
 • بازنگری و بازاندیشی در حیطه فعالیت ها و مسئولیت های نظام ترویج 
 • نقد راهبردها، سیاست ها و رهیافت های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
 • تحولات ساختاری و کارکردی بخش دولتی و غیردولتی نظام ترویج
 • شناخت و معرفی گروه های هدف و مخاطبان جدید در برنامه های ترویج
 • بهره گیری از دانش بومی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و منابع تولید
 • حمایت نظام ترویج و ارائه خدمات مشاوره ای به گروه های خاص (زنان، جوانان، عشایر، بهره برداران از منابع طبیعی و ...)
 • تجارب عملی موفق در برنامه های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
 
آموزش کشاورزی و محیط زیست

 • مدیریت دانش و فناوری در نظام های آموزش کشاورزی و محیط زیست
 • رویکردهای نوین در نظام آموزش کشاورزی با تأکید بر آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای
 • وظایف و مسئولیت های نظام آموزش کشاورزی در حفاظت از محیط زیست
 • تجاری سازی، توسعه فضای کسب و کار و آموزش بهره برداران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 • آموزش و ایجاد صلاحیت های مورد نیاز در جوانان روستایی
 • آموزش و توسعه رفتارهای محیط زیست گرا
 • توسعه منابع انسانی از طریق توانمندسازی و ظرفیت سازی
 • آموزش و توسعه اخلاق محیط زیست در جامعه
 • توسعه فناوری های نوین ارتباطات و آموزش الکترونیک در آموزش های کشاورزی و محیط زیست
 • بازنگری و نقد برنامه های درسی آموزش متوسطه و عالی کشاورزی در کشور
 • تجارب عملی موفق در برنامه های آموزش کشاورزی
 
مدیریت پایدار روستایی
 • اشتغال، کارآفرینی و توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی
 • برنامه ریزی توسعه روستایی با توجه به شرایط تغییر اقلیم
 • امنیت غذایی و کاهش فقر در جامعه روستایی
 • حکمرانی روستایی و روش ها و الگوهای مربوط به آن
 • الزامات پایداری معیشت در مناطق روستایی
 • تقویت و توسعه ساختار مدیریت روستایی در کشور
 • توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی
 • بهسازی، بازسازی و ساماندهی مناطق روستایی
 • توسعه و تقویت تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی
 • توسعه و حمایت از اعتبارات خرد و کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی
 • تجارب عملی موفق در مدیریت پایدار روستایی