این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: پرسش های متداول

ردیف پرسش
1چگونه می توان فایل های "اصل مقاله" یا "مشخصات نویسندگان" را ویرایش نمود؟
 پس از ورود به سامانه کاربران، به قسمت "وضعیت مقاله" مراجعه نموده و "ویرایش اصل مقاله" یا "ویرایش مشخصات نویسندگان" را انتخاب نمایید. 
در این قسمت قادر به بارگذاری فایل ویرایش شده خواهید بود.