این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 

پوستر کنگره
| اطلاع رسانی > پرسش های متداول >
.: پرسش های متداول

ردیف پرسش
1نام هر نویسنده، در چند مقاله می تواند ثبت شود؟
تعداد مقالاتی که نام هر نویسنده می تواند در آنها ثبت، پنج مقاله می باشد. ضمن اینکه قرار گرفتن نام وی به عنوان نویسنده اول، فقط در دو مقاله امکان پذیر است.